AFRO FIT – Yon nouvo ribrik

Nan pale ak Christelle yon bon zanmi’m ki t’ap etidye avèk mwen nan inivèsite, li ap dekri’m jan lavi’l chanje depi lè li kómanse jere jan l’ap manje. Avan li te toujou strese, li pat alèz ak kó’l e sa te toujou fèl santi’l deprime anpil. Depi lè li chanje jan li manje, li vin gen pi bon sante, cheve’l pi bel, li malad mwens e konfyans nan tèt li vrèman ogmante.

you-are-what-you-eat

Sa konfime pawól ke anpil nan nou konn tande : Ou se sa’w manje.Èske’w ou konnen tout sa ki nan manje ke w’ap mete nan bouch ou? Èske sa’w manje chak jou yo bon pou sante’w? Kilè on moun byen manje? Ki enpótans byen manje ka genyen sou lavi nou ? Kisa ki on rejim alimantè e kiyès ki gen enterè suiv li? Èske nou konn konbyen maladi nou ka evite tèt nou lè n’ap granmoun si nou bay tèt bon abitid nan fason n’ap manje depi nan jenès nou? Èske nou oblije fè egzèsis fizik?

Healthy-Food

Si’w wè ke’w gen on repons klè sou kesyon sa yo, nou felisite’w e n’ap envite’w suiv nou pou’n k anrichi eksperyans ak konesans nou plis. Si’w pat janm reflechi a sa, n’ap konseye’w rete konekte ak AfroFit pou’w ka pran enfòmasyon sou kijan ou ka viv pi byen nan jan’w ap amelyore manje’w, nan fè egzèsis fizik epi tèt ou lót abitid ki pèmèt li fonksyone pi byen.

Nan menm optik ak cheve natirèl ou bèl la, Afro Alice panse ke pou’w santi’w byen nan po’w fók ou an sante e pou’w asire sa youn nan eleman ki pou byen jere se kijan ak kisa n’ap manje, kijan nou trete kó nou etc. Pandan n’ap swete nou yon bón ane 2015, n’ap di nou byenvini nan AfroFit kote w’ap ka jwenn tout enfómasyon ak konsèy k’ap ede’w viv pi byen, santi’w byen nan po’w e rete natrèlman pi bèl.

Yves Marcelin Borno

My point of view about Christmas……

Log of a Lost Emerald

It is said that Christmas is about sharing, loving, celebrating Jesus Christ’s birth, gathering with friends and family. Yet, there are several question marks about this celebration.  Every single thing about Christmas is questionable but I want to talk about the darkest side of it: Christmas is all about lies …

First lie about Christmas, the date December 25! Where in the Bible or any truthful reference have we found that Jesus Christ has been born on a December 25???!!!!!! Some people will say, well it’s tradition!!! But what should I follow tradition related to a lie? specially when talking about Jesus Christ’s matters? Some others will say as we don’t have a date, we chose a date to celebrate his birthday! Did Jesus ask us to do that?!! Specially using a lie????!!!! The Bible, God’s word relates lies to the Evil. And we know Christ has no association with…

View original post 194 more words

Maximize your Hair Growth From Within

Afro Alice

Growing long, healthy, thick and full natural hair is not an overnight task.  You certainly have to take care of your hair and maintain it on a regular basis.  But,  there is more to be done to achieve gorgeous nap.  And this effort should be done from within: watch your diet. 

Let’s talk about three of the food which maximize hair growth:

1- Salmon– source of protein, iron, B12 vitamin, omega-3 fatty acid which result in beautiful and healthy skin and hair.

2- Carrots– source of vitamin A and beta-carotene and keratine for healthy sight, hair and skin.

source:twistafro                      source:twistafro

3- Dark green vegetables– source of iron, calcium, vitamins A and C which the body uses to create this natural conditioner good for both our hair and skin: the sebum.

Next time you are thinking about the reason why you hair is not growing enough or at all, remember-…

View original post 10 more words

Poukisa pou w pran swen cheve w aloske se yon selil ki deja mouri?

Depi lontan, nou aprann ke cheve (sak soti kite po tet la)fèt ak yon pil selil ki mouri.  Si yo mouri, sa vle di yo pa ka grandi, yo pa ka lonje, yo pa ka fe anyen. Donk, sa ta vle di tou kesyon pran swen cheve oswa nouri yo pa gen sans. Epoutan…..

Lè nou konsidere ak kisa cheve fèt epi kisa sa vle di nouri yo, nap konprann ke cheve nou bezwen bon jan swen pou yo ka bel epi rete ansante.

ends

Ak kisa cheve fèt

Cheve se yon falèn, sa vle di li soti nan epidèm nan kidonk, menmjan ak lot falen tankou li yo tankou zong, kon, pwèl, zong, plim, li fèt ak keratin.  Keratin se yon pwoteyin di ki konpoze cheve a. Li bezwen bonjan swen pou li rete djanm epi pou li byen pwoteje.  Lè nou nouri cheve yo ak dlo, sa ede l kenbe ekilib epi maleyab yon fason pou li pa feb epi kase.

cheveu

Sa sa vle di nouri cheve yo

Nouri cheve yo vle di byen antreteni keratin nan yon fason pou cheve yo rete san kase pou plis tan anvan l resi tonbe.  Nouri cheve a pa pou kenbel vivan men pou konsevel.  Pa egzanp, yon soulye ki fèt an kui pa yon selil vivan, epoutan selon jan w trete soulye a, li ka rete oswa chire pi vit.  Ebyen se menm bagay la, selon jan w trete cheve a, li ka pran plis oswa mwens tan pou li kase.  Nouri cheve w nan sans ba li manje se pa anndan ou fe sa le w byen manje, bwe dlo, fe spo, byen repozew epi mennen yon vi ekilibre (swen pa anndan), nouri cheve w nan sans kenbe yo bel epi ba yo swen pou yo rete plis posib se lave yo, idrate yo, pwoteje yo (swen pa deyo).

images (1)

Siw bezwen bel cheve, pran swen yo ni anndan, ni deyo!

Ti Koze ak Afro Alice – Faktè Ki Detèmine Jan Cheve Pouse

Cheve pouse 15.4 cm chak ane an mwayèn. San konte jenetik, manje ak swen nou ka fè pou nou fè yo vini pi plis toujou. Sa vlè di yon moun ki gen dezan natirèl ta dwe gen 31cm cheve anviwon elatriye…. Epoutan anpil nan nou retounen natirèl men cheve a pa vrèman pouse. Ki sa ki ka lakoz sa? Ki sa n ka fè oswa sispann fè poun ka kenbe longè cheve ki pouse a?

550877_401312659903966_1834341769_n

Men kèk faktè ki enfliyanse epi detèmine longè cheve nou: jenetik, swen nou fè pou cheve nou, jan nou penyen, jan nou manje epi bwe, mod lavi nap mennen, laj nou, kondisyon medikal nou epi jan nou jere cheve a pou l kenbe maksimom longè pou plis tan.

Premye faktè – Jenetik sa vlè di jen nou detèmine ki valè tan cheve nou rete nan faz anajèn nan oswa faz repous la e se sa ki detèmine ki longè cheve n ap genyen. Sa pran kat a sizan pou nou konnen maksimom longè cheve nou ka rive lè nou konstan nan jan nou trete yo, nan swen yo, nan jan nou manje, elatriye. Sa fè nou tou konprann, nou pa dwe ap konpare longè cheve nou oswa vites repous nou ak lot moun. Nou chak inik!

10403514_950906438269179_193358697461374361_n

Dezyem faktè – Swen nou fè pou cheve nou enfliyanse jan cheve nou pouse tou. Chak moun gen pwop cheve pa yo ak bezwen cheve a genyen e jan nou pran swen cheve a selon sa li bezwen ede cheve nou pouse. Pran tan pou w fè rechech, pou w fè eksperyans ak cheve w pou w konn sal bezwen. Yon cheve gra pa gen menm bezwen ak yon cheve ki sek! Cheve yon moun ki fèk sot akouche kap tonbe pa bezwen menm swen ak cheve yon moun ki strese kap tonbe. Si swen wap fè pou cheve w pa reponn ak bezwen chevew genyen, se lave men siye atè.

1381719_950908681602288_1088400073962719661_n

Twazyèm faktè- Jan nou penyen. Gen stil penyen nou fè an, gen frekans nou penyen an epi gen akseswa ak zouti nou itilize pou n penyen an. Penyen ki two sere, penyen chou redi devan tet tout tan, detire alonj devan tet nou ka anpeche cheve nou pouse e rache sak deja pouse a. Penyen chak jou epi pede ap bwose cheve a tout lajounen ap rache cheve a. Blower tout la sent jounen yo! Gen yon seri ti bwos di, ti peny ti dan, baret ti dan, elastik baret oswa bando ki di ki pa pi bon opsyon pou nou itilize nan cheve nou si nou sansib pou yo

10514664_950912538268569_1036395989039140765_n

Katriyem faktè – Jan nou manje ka fè cheve nou pa pouse oswa pran plis tan pou li pouse oswa rache. Sa ki fè sa? Si manje w manje pa gen ase fè, zen ak lot vitamin ki bon pou ko nou, sa ap gen gwo repekisyon sou sante nou. Lèw manke vitamin, li ka fè cheve w rache, pwent yo tchaktchak epi yo pa pwofite. Se vre gen anpil moun ki manje tchaw oswa ki pa manje manje lasante ki gen bel cheve, sa se ka ki nan eksepsyon an. Lègim ak fwi bon pou la sante e yo pa koute chè. Yon lot bagay anko se lè nou pa bwe ase dlo. Sa ki fè sa? Dlo esansyel pou fè ko nou fonksyone janl dwe fonksyone, pou transpote nitriman nan ko nou, pou retire vye toksin, pou san nou ka byen sikilè ak pou yon pil lot bagay anko. Si folikil cheve w pa jwenn nitriman, koman wap fè gen bel cheve? Si w pa bwe ase dlo, koman cheve w ap fè idrate pa anndan? Ou ka bwe dlo, ou ka jwenn dlo tou nan fwi ak lègim ki gen dlo.

10294326_950913814935108_8116603150691139222_n

Senkyem faktè se jan w mennen lavi w- Èske w fè spo? Èske w byen domi? Èske w pran tan pou w amizew? Ko nou se yon chèn ki plèn ti may e cheve nou se youn nan may yo, depi youn ladan yo pa byen, li afèkte tout res yo. Gade domi, an jeneral nou panse se yon bagay konsa konsa! Epoutan, se pandan w ap domi, sistèm ou ap renouvlè oswa repare, pwoteyin nan ko w fè sentèz, epi ko a pwofite rajeni. Depi w komanse rate oswa manke domi, kow, sante w, cheve w , po w ak sevo w ap peye sa. Si w vlè cheve w pouse pi vit oswa pouse, li ta bon pou w revize abitid domi w.

10447834_950915898268233_3201995320542150421_n

Sizyèm faktè se laj. Lè yon moun depase 34tran oswa fè menopoz, sa konn lakoz li pèdi cheve pou rezon fizik ak rezon psikolojik. Rezon psikolojik yo se sousi, stres, fatig ak simenaj. Omon yo ki pa balanse menmjan oswa ki konn pèdi kontwol se koz fizik yo.

10646800_950924741600682_8735543558138797498_n

Setyèm faktè se kondisyon medikal ou. Èske w anemye? Èske w sot fè gwo operasyon pandan si mwa ki sot pase yo? Èske w fèk sot akouche epi cheve w konmanse ap tonbe? Èskew gen yon maladi nan po tet ou? Se selman kèk nan kondisyon medikal ki ka eksplike poukisa chevew yo pa pouse epi yap tonbe.

Nan pwochen ti koze ki apre sa a, nou pral pale de kek bagay pratik ki ka ede nou fe cheve nou pouse.

Kesyon yo poze nou souvan – Mwen anvi retounen natirèl, sa pou m fè?

Felisitasyon paske w gen anvi retounen natirèl!

nat ou rex

 

Men de bagay ki enpotan pouwou anvan w pran desizyon sa a!

Premye bagay pou w detemine se rezon ki fè w vle retounen natirel. Poukisa w vle fe chwa sa? Eske se paske ou fe chit? Eske se paske li alamod? Eske se paske ou gen chanpiyon oswa bouton nan tet? Eske se pou w ka depanse mwens? Eske se paske w vle aksepte sa ki pou wou? Eske se pou w fe yon zanmi w oswa yon moun ou konnen plezi? Eske se pou w chanje louk? Asire w ou chwazi retounen natirel pou WOU, paske OU kwe ladan. Pa fel paske yo ba w presyon oswa paske w vle fe moun plezi oswa paske li alamod. Wap rive nan wout, wap kanpe!

Dezyem bagay la se konnen eske wap koupe cheve a (sa yo rele big chop la: koupe tout cheve pemanant lan epi kite repous cheve w ki natirel yo pouse) oswa eske w ap kitel (sa vle di wap fe tranzisyon: jere de teksti cheve yo pandan repous cheve w ki natirel ap pouse epi koupe pwent pemanant yo tanzantan oswa yon sel kou apre cheve a fin rive nan longe w vle a). Pou w kapab byen konnen ki chwa wap fe, ann egzamine kek avantaj ak dezavantaj chak opsyon sa yo genyen:

1- Koupe cheve a: Si w se yon moun ki enpasyan ki pa two abil ak penyen cheve w oswa ki pa gen tan pou sa, opsyon sa ka pi fasil pouwou.

Avantaj: a- Ou aprann konnen cheve w imedyatman

b- Cheve w pouse pi vit

c- Ou pa gen twop traka pou w fe stil oswa penyen tet ou

d- Ou gen yon nouvo louk

e- Ou pa depanse twop nan pwodui

Enkonvenyan: a- Ou ka santi w malalez ak cheve w konsa parapo ak ni wou ni moun nan antouraj ou

b- W pa gen twop penyen w ka fe sitou si afro w tou piti

2- Fe transizyon: Si w se yon moun ki gen pasyans, ki vesatil ak cheve w, ki ka kenbe penyen ki mande pou w pa manipile cheve a twop, ou pe koupe cheve w ba e w ka jere de teksti cheve, opsyon sa ap fasil pouwou.

Avantaj: a- Ou ka komanse fe yon pil penyen tankou de dwet dewoule, ti kouri ak anpil lot stil anko

b- Cheve w rive grandi yon bon longe anvan w koupe pwent pemanant yo

Dezavantaj: a- Fok ou jere de teksti ki pa menm sa vle di pati ki gen pemanant lan ak pati repous natirel la

b- Ou ka gen cheve kap rache oswa kase akoz de teksti yo

c- Si w pa gen pasyans, ou ka jwenn gwo tantasyon pou w retounen met pemanant le cheve a mare nan men w

Gen moun ki twouve koupe a pi bon pou yo, gen lot ki twouve fe transizyon an se pi bon opsyon an. Chwa a se nan men w li chita.

Nou pa ka ret tann pou nou rewe w natirel